Socialøkonomiske virksomheder skal som alle andre virksomheder operere på markedsvilkår. Socialøkonomiske virksomheder der bruger støttet arbejdskraft eller ledige i arbejdstræningsforløb er underlagt særlige regler der skal sikre at virksomheden ikke bruger støttet arbejdskraft til at dumpe priserne på sine varer og tjenesteydelser. En oversigt over reglerne er gengivet herunder:

Notat om konkurrenceforvridning ved kommunal, eller kommunal støttet produktion og afsætning

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB):

•       § 33. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende.

•       Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter inddragelse af de kommunale organisationer fastsætte vejledende retningslinjer om, hvornår produktion og afsætning efter stk. 1 kan anses for konkurrenceforvridende.

Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb for ledige (VEJ nr. 9066 af 11/01/2005).

Uddrag:

Hvad er omfattet:

•       Reglerne om konkurrenceforvridning skal sikre, at offentlige støtteordninger – fx aktiveringsordningerne – og anden offentlig involvering i erhvervsaktiviteter ikke forvrider konkurrencen.

•       Erhvervsaktiviteter skal forstås som en økonomisk aktivitet, der foregår på et marked for varer og tjenester. Det betyder, at en kommunes ”in-house” produktion og aktiviteter ikke er omfattet. D.v.s. vedligehold af kommunale parker o.l.

Hvad er støtte:

•       Hel eller delvis omkostningsdækning, ydet med offentlige midler. F.eks. offentlig forsørgelse og deltagerbetaling til personer i forløb i en socialøkonomisk virksomhed.

Med andre ord:

•       Alle erhvervsaktiviteter der foregår i socialøkonomiske virksomheder, der modtager offentlig støtte i form af deltagerforsørgelse / deltagerbetaling er omfattet af reglerne.

Hvornår er der tale om konkurrenceforvridning:

To forhold:

•       Det ene forhold er, om alle virksomheder på markedet har adgang til at opnå den pågældende støtte eller omkostningsdækning på samme vilkår. Hvis det ikke er tilfældet, kan konkurrencen blive forvredet mellem de virksomheder, der har adgang til støtten og de virksomheder, der ikke har.

•       Det andet forhold er, om støtten har en reel effekt på de berørte markeder. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor en virksomheds produktionsomkostninger sænkes som følge af, at et aktiveringsprojekt udfører opgaver for virksomheden til en pris, der ligger under den markedsmæssige.

Dokumentationspligt:

•       Når der rejses spørgsmål om konkurrenceforvridning i forbindelse med et konkret aktiveringsprojekt, er det den kommune eller virksomhed, der har etableret projektet/aktiviteten, som skal dokumentere, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning.

•       Der er ikke fastsat krav til, hvordan dokumentationspligten skal opfyldes, men kommunen/virksomheden skal kunne sandsynliggøre, at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende. I forbindelse med afsætning af produkter vil dette sige, at kommunen/virksomheden skal kunne dokumentere, at afsætningen sker på markedsvilkår og uden noget støtteelement.

Hvordan dokumenterer man?

Markedsundersøgelse:

•       Indhentning af priser på det produkt man fremstiller, eller den ydelse man leverer kan være en mulighed. Prisfastsættelsen på produktet må ikke afvige væsentligt fra gennemsnitsmarkedsprisen.

Kalkulationsreglerne:

•       Vejledningen indeholder en anvisning på prisberegning.

 

Yderligere informationer:

Vejledningen i sin fulde ordlyd:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30216

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

http://www.kfst.dk/

 

Vejledningspjece om konkurrenceforvridende støtte

https://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2000/Vejledning%20om%20konkurrenceforvridende%20stoette%202000.pdf