V E D T Æ G T E R 

for 

xxx ApS 

 

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

 

§ 1. 

Selskabets navn er xxx ApS. 

Selskabets hjemsted er xxx Kommune. 

 

§ 2. 

Selskabets formål er at drive socialøkonomisk virksomhed, hvis indtægter dels består af salg af uddannelsesforløb til kommuner og regioner. Dels af levering af serviceydelser og mindre produktionsvirksomhed.

 

Selskabet arbejder for at opfylde FNs Verdensmål nr. 8, om anstændige jobs og økonomisk vækst. Det gør vi gennem vort hovedformål:

At etablere arbejdstræningsforløb og reelle jobs for udsatte borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder desuden for at opfylde FNs Verdensmål nr. 12, om bæredygtigt forbrug og produktionsformer.  

Det gør vi i kraft af xxx.

 

 

Selskabet er en socialøkonomisk virksomhed og registreres i henhold til Lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder.

Selskabet vil være inddragende og ansvarlig, blandt andet ved at inddrage de borgere, der er i forløb i virksomheden, de ansatte og lokalsamfundet i drøftelser om selskabets udvikling. Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder er et centralt element i selskabets profil. Vi søger at etablere relationer med virksomhederne om øget fælles samfundsansvar, gennem bl.a. praktik for borgere der er i forløb i virksomheden og cirkulære forretningsmodeller.

 

 

SELSKABETS KAPITAL 

 

§ 3. 

Selskabets anpartskapital er kr. xxx kr. skriver kroner xxx 00/100, fordelt på en eller flere anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. 

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 

 

§ 4. 

Anpartshaveres navn og adresse indføres i anpartsbogen. 

Ingen anpart har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse helt eller delvis. 

Overdragelse af anparter skal ske under iagttagelse af den til hver tid gældende ejeraftale. 

 

§ 5. 

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af det årlige overskud/underskud under iagttagelse af reglerne herom i Lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder.

 

GENERALFORSAMLINGER 

§ 6. 

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. juni hvert år. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at direktionen, revisor, en anpartshaver eller en generalforsamling har forlangt det. 

Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved brev til anpartshaverne på den til anpartshaverfortegnelsen opgivne adresse med højst fire uger og mindst otte dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor. 

Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor direktionen senest fem uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 7. 

På den ordinære generalforsamling skal foretages: 

1.Valg af dirigent. 

2.Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 

4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 

5.Eventuelle forslag fra direktion eller anpartshavere. 

6.Budget. 

7.Valg af bestyrelse. 

8.Valg af direktion. 

9.Valg af revisor. 

 

REPRÆSENTATION OG STEMMERET 

§ 8. 

Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der. 

Anpartshavere har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end eet år. 

Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver een stemme. 

En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter, før der er forløbet en måned efter at anpartshaveren er noteret i fortegnelsen over anpartshavere eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 

Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor. 

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 

Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 

Væsentlige beslutninger, herunder beslutninger om køb og salg af andre virksomheder, køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån/kassekredit, indgåelse af leje- og leasing aftaler af væsentlig værdi samt ændring af Selskabets arbejdsområder skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

LEDELSE 

§ 9. 

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vælges således, at bestyrelsen tilsammen besidder kompetencer indenfor: 

Økonomi 

Jura 

Ledelse 

Det socialfaglige område og/eller beskæftigelsesområdet

Lokalkendskab 

 

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være anpartshavere.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 

§ 10. 

Generalforsamlingen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. 

Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand. 

 

§ 11. 

Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. 

Generalforsamlingen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, til direktører og ansatte i selskabet.

 

§ 12. 

Revision af selskabets regnskaber foretages af en hvert år på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 13. 

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. 

Første regnskabsår løber fra den xxx til den 31.12. xxx. 

 

FORMUE OG UDBYTTE 

§ 14. 

Selskabets overskud og formue må kun anvendes i overensstemmelse med selskabets formål. Der kan alene udbetales udbytte efter reglerne i Lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder. 

I tilfælde af selskabets opløsning skal en evt. formue gå til et bæredygtigt formål i overensstemmelse med selskabets formål og i henhold til Lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder. 

Således vedtaget den xxx 

 

Som stifter:

 

xxx 

Underskrift